Thông tin

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thayđổi liên quan đến nội dung khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

Các bước

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thayđổi liên quan đến nội dung khác
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Cơ sở đào tạo lập hồ sơ gửi đến Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC:
- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thayđổi liên quan đến nội dung khác
a) Thành phần hồ sơ 
- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô và nêu rõ lý do hỏng, mất hoặc nội dung cần thay đổi;
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả giải quyết TTHC:

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thayđổi liên quan đến nội dung khác
- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;
- Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Yêu cầu

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thayđổi liên quan đến nội dung khác
Không