Thông tin

Cấp lại giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Khám, chữa bệnh
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Tầng 1 Thư viện tỉnh, số 1 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) hoặc qua Bưu chính công ích
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Lệ phí: 1.500.000 đ (Không thu phí đối với trường hợp cấp sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Các bước

Cấp lại giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh
Bước 1:

Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động và nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động.

Bước 2:

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động trả cho cơ sở đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3:

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động cấp lại giấy phép hoạt động và cập nhật thông tin về việc cấp lại giấy phép hoạt động trên cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Hồ sơ

Cấp lại giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh
Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Trường hợp 1: Trường hợp giấy phép hoạt động bị mất hoặc hư hỏng:

a) Đơn theo Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ;

b) Bản sao bị mất hoặc bản gốc giấy phép hoạt động bị hư hỏng (nếu có).

2. Trường hợp 2: Trường hợp sai sót thông tin:

a) Đơn theo Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ;

b) Tài liệu chứng minh nội dung, thông tin sai sót cần sửa lại.

c) Bản gốc giấy phép hoạt động đã cấp.
 

Căn cứ pháp lý

Cấp lại giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Yêu cầu

Cấp lại giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh
1. Các trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động:

a) Giấy phép hoạt động bị mất hoặc hư hỏng;

b) Sai sót thông tin.

2. Đáp ứng theo các điều kiện quy định tại Điều 40 đến Điều 58 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.