Thông tin

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Lĩnh vực: Lĩnh vực đường thủy
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND các huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí: Phí thẩm tra, thẩm định: 100.000 đồng/lần
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố hoạt động bến thủy nội địa

Các bước

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Trước khi đưa bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính vào khai thác, chủ bến nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b) Giải quyết TTHC:
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính.

Hồ sơ

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Thành phần hồ sơ:
- Đơn nghị công bố hoạt động theo mẫu;
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình (nếu có), bản sao có chứng thực giấy tờ về sử dụng đất để xây dựng bến (đối với bến khách ngang sông); bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông hoặc phao neo thuộc diện phải đăng kiểm (nếu sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông-tông làm bến).
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Căn cứ pháp lý

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;
- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

Yêu cầu

Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính
Không