Thông tin

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp xã
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
Thời hạn giải quyết: -Các xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận” Cộng đồng học tập” cấp xã đến Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28 tháng 02 của năm sau liền kề năm đánh giá. -Thời gian hoàn thành việc đánh giá, công nhận đơn vị đạt” Cộng đồng học tập” cấp xã trước ngày 31 tháng 3 của năm liền kề sau năm đánh giá
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Các xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các bước

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp xã
Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai việc tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy trình sau đây:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã;
b) Xây dựng báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, bản tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu; thông tin, số liệu của báo cáo tự đánh giá và bản tổng hợp kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá;
c) Tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, thống nhất kết quả tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã.
d) Căn cứ kết quả tự đánh giá, nếu xã đáp ứng đủ điều kiện công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã ở mức độ nào thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận ở mức độ đó.

Hồ sơ

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp xã
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Tờ trình đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã; 
b) Báo cáo tự đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã; 
c) Bản tổng hợp kết quả tự đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu.
 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Căn cứ pháp lý

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp xã
Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.

Yêu cầu

Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp xã
Các xã, phường, thị trấn phải có kết quả tự đánh giá, công nhận và nộp đầy đủ các hồ sơ đúng thời hạn.
a) Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 1 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 6 Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.
b) Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 2 khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu được quy định tại Điều 7 Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.
11. Căn cứ pháp lý: Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.