Thông tin

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Các bước

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp, nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét xác nhận hợp đồng
Bước 2: Kiểm tra xem xét xác nhận Hợp đồng
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị.
Việc xác nhận Hợp đồng được thực hiện đối với các trường hợp sau:
- Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen;
- Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích khi có nhu cầu thay đổi mục đích tiếp cận nguồn gen;
- Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích đối với trường hợp chuyển giao nguồn gen, dẫn xuất của nguồn gen kèm theo việc thay đổi mục đích sử dụng đã được quy định tại Giấy phép tiếp cận nguồn gen hoặc khi có nhu cầu thay đổi mục đích tiếp cận.

Hồ sơ

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Bao gồm
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.Bản chính: 1
Bản sao: 1

Căn cứ pháp lý

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Yêu cầu

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.
Người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích cung cấp một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân