Thông tin

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lĩnh vực: Lĩnh vực kinh doanh khí
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp. - Qua Bưu điện. - Qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Các bước

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

-       Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

 

-   Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 

-       Tên mẫu đơn, mẫu t khai:Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP


 

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Yêu cầu

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

-       Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.