Thông tin

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Được tính bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Các bước

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án  điều chỉnh quy hoạch chi tiết nộp tại Nơi tiếp nhận và trả hồ sơ thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

- Phòng chuyên môn cấp huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện phê duyệt trong thời gian không quá 15 ngày làm việc.

- UBND huyện căn cứ tờ trình của phòng chuyên môn ra quyết định phê duyệt hồ sơ trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. 

Hồ sơ

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định;

+ Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;

+ Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

+ Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;

+ Các phụ lục tính toán kèm theo;

+ Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

Đối với thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định;

+ Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;

+ Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch

+ Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;

+ Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ theo quy định;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

* Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

Căn cứ pháp lý

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

- Luật Quy hoạch đô thị  số 30/20109/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt  và quản lý quy hoạch đô thị;

-  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

-  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy đô thị;

 

Yêu cầu

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
không có.