Thông tin

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thú y
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm thú y cấp huyện hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: - Phí: không (Thông tư 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 về việc sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012) - Lệ phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 và Thông tư 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

Các bước

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận KDĐV thì nộp hồ sơ về Trạm Thú y huyện, thành phố, thị xã Thời gian trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6;

Bước 2: Trạm thú y tổ chức tiếp nhận hồ sơ, Nếu hồ sơ chưa đúng theo quy định của pháp luật thì cán bộ trực tiếp hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, làm lại theo yêu cầu. Khi hồ sơ đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật thì Trạm Thú y tổ chức tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày tiến hành kiểm dịch.

Trạm thú y cử cán bộ đến kiểm dịch tại nơi tập kết động vật;

Bước 3: Sau khi nhận kết quả (Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật). cá nhân/tổ chức có trách nhiệm nộp phí, lệ phí;

Hồ sơ

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh theo Mẫu 1 quy định tại Quyết định số 86/2005/QĐ/BNN và PTNT ngày 26 tháng 12 năm 2005 ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm đông vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y;

+ Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

+ Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).

          - Số lượng bộ hồ sơ:  01 (bộ)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

-  Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004

- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 nam 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y.

- Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

- Thông tư số 11/2009 ngày 04/3/2009/TT-BNN và PTNT v/v sửa đổi một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm đông vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.

Yêu cầu

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
không